Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
20 กุมภาพันธ์ 2557

นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงงานแรงงานจังหวัดชลบุรี บรรยายในเรื่องประสบการณืในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....