Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
22 มิถุนายน 2563

ทสึจิย่าได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นมาตรการในการติดตามดูแลพนักงาน
ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงงานสีขาว โครงการทูบีนัมเบอร์วันและ
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางบวรลักษณ์  วรรณจินดาพร
เจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร ี
เข้ามาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ในการตรวจครั้งนี้

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....