Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA

8 มกราคม 2564

ทสึจิย่าเข้าเยี่ยมนายเจริญศักดิ์ กิจจาวรรณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....