Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
8 มีนาคม 2564

นางอชรายุ แสงวิโรจน์กุล ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกระทรวงแรงงานให้เป็น 1 ในผู้หญิง 32 คนจากผู้สมัครทั้งหมด 261 คนจากสาขาต่างๆ 8 สาขาสาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น (ผู้ปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน) มอบโดยนายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในงาน “วันสตรีสากลปี 2564” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....