Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
30 สิงหาคม 2564

นางสาววีณา กรแก้ว ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ให้ความรู้เรื่อง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ” แก่บริษัทอื่นๆ ผ่านโปรแกรมสตรีมมิ่งออนไลน์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....