Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
29 มิถุานยน 2565

ทสึจิย่าร่วมกับอมตะ คอร์ปอเรชั่น พร้อมทั้งบริษัทอื่นๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งบางปะกง โดยการปลูกป่าชายเลน ปล่อยปลา สร้างบ้านปลา คอนโดปู เพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....