Language thai.english
 
ประวัติการก่อตั้งชมรม
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
นวัตรกรรมของชมรมฯ
กองทุนชมรมฯ
กิจกรรม 3 ยุทธศาสตร์
รางวัล TO BE NUMBER ONE
 
           

กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA

 

ความเป็นมากองทุนในการจัดกิจกรรม

 

..........เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ทั้งในบริษัทฯและออกสู่ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก 2 ส่วน   คือในเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากอดีตท่าน ประธานบริษัทฯ นายริวจิ คิมูระ  เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   และส่วนที่ 2  จากโครงการที่สมาชิกดำเนิน การเองต่อมาจึงได้เพิ่มการรับบริจาคเพื่อเป็นปัจจัยให้ชมรมประสบความสำเร็จบรรลุผลตามที่

 
 
 

การจัดการด้านกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA

 
 

..........ภายหลัง นายริวจิ คิมูระ อดีตประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การสนับสนุนจัดตั้งกองทุนชมรมฯ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท สมาชิกชมรมฯ จึงร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนเจริญเติบโตและมี รายได้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่

 
 
........................- จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนชมรม
 
 
........................- จำหน่ายสินค้า TO BE NUMBER ONE
 
 
........................- จำหน่ายสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จากฝีมือเพื่อนสมาชิกชมรมฯ
 
 
........................- รับบริจาคเงินหรือสิ่งของ
 
 
 

..........ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 56,719 บาท โดยผลกำไรที่ได้รับนี้ นำไปทำประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกชมรมฯ และชุมชน เพื่อให้สังคมเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

 
   
 

การบริหารจัดการกองทุน

 
 

..........ปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA    เป็นไปอย่างมี   ประสิทธิภาพ คือ การบริหารจัดการทุนชมรม ดังนี้

 
........................1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเงินทุนเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนจัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินและ ดูแลเรื่องการเงิน
 
........................2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดในการดำเนินงานกองทุน
 
........................3. จัดสรรเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 
........................4. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของชมรม
 
........................5. สรุปผลการเงินประจำปี
 
 
     
 

วิธีการระดมทุนและการหมุนเวียนเงินทุน มีดังนี้

 
 
1. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเข้าชมรม
 
 
2. นำผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า ไปซื้อสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่ายในชมรม
 
 
3. จัดกิจกรรมหาเงินทุนโดยสมาชิกและคณะกรรมการ ภายใต้
 
 

.......................- โครงการอิงฟ้า ปันใจ ช่วยชุมชน เป็นการฝึกอาชีพเย็บปักหมอนอิงให้กับเพื่อนสมาชิกและชุมชน

 
 
......................- โครงการรักษ์โลก  เก็บขวด ขายสิ่งประดิษฐ์ เป็นการนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น แจกัน กระถางต้นไม้
 
 

.....................- โครงการคุณค่าของใช้แล้ว  เพื่อแปลงเสื้อผ้าเป็นทุน  โดยรับบริจาคเสื้อผ้าจากสมาชิก นำไปจำหน่ายในตลาดนัดต่างๆ

 
 

.....................- โครงการจำหน่ายสิ้นค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป

 
 
.....................- โครงการตลาดนัดคนดีทูบีนัมเบอร์วัน
 
 

.....................- โครงการ To Be Young Designer

 
 
 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุน

 
 
.....................1. คณะกรรมการชมรม เมื่อมีความประสงค์ขอซื้อสินค้า และ/หรือ เบิกจ่ายเงินจะต้องเขียนใบคำขอ ส่งให้ประธานชมรมเป็นผู้อนุมัติ
 
 
.....................2. หนึ่งในกรรมการฝ่ายจัดหาทุน เมื่อได้รับใบคำขอที่อนุมัติแล้ว ต้องจัดทำใบเบิกเงินสด และส่งให้กรรมการฝ่ายจัดหาทุนอีกท่านหนึ่ง ทำการตรวจเช็ค
 
 
.....................3. ประธานชมรมเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
 
 
.....................4. เงินที่เบิกจ่ายต้องนำไปใช้ซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่ายในชมรม และ/หรือ ใช้ในกิจกรรมของชมรมเท่านั้น
 
           
 
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....