Language thai.english
 
ประวัติการก่อตั้งชมรม
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
นวัตรกรรมของชมรมฯ
กองทุนชมรมฯ
กิจกรรม 3 ยุทธศาสตร์
รางวัล TO BE NUMBER ONE
 
 
VDO TCY 10 years cerebration
รายการ Fat Fact
รายการ Sunday Eye
           

ประวัติการก่อตั้งชมรม

   
 

..........บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า  30 สาขาทั่วโลก ในเครือบริษัททสึจิย่า ก่อตั้งขึ้นใน ประเทศไทย เมื่อปี 2544   มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ยูนิต ซี 2 ชั้น 18  เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม กรุงเทพ และในปี 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน   ตั้งอยู่เลขที่ 700/488   หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ เช่น Sticker, Label, Stripe Tape และ แม่เหล็กพาสติก ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 275 คน (ชาย 98 และหญิง 177 คน) ซึ่งบริษัทได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

 
 

..........ในปีพ.ศ. 2546  โครงการ TO BE NUMBER ONE   ถือกำเนิดขึ้น  โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทรงมีความห่วงใยต่อ ประชาชนชาวไทย และโดยเฉพาะเยาวชนโดยทั่วไป บริษัทฯได้เล็งเห็นพิษภัยจากยาเสพติดที่จะแพร่เข้ามาในบริษัทฯ โดยเฉพาะ ยาบ้า ที่กำลังแพร่กระจายไปสู่ทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว หรือสถานที่ทำงาน จากปณิธานของ นายริวจิ คิมูระ นโยบายของรัฐบาลข้างต้น และแนวทางหลักในโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ   2   ส่วน   คือ   “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”   และ   “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   
 

..........ในปี 2547  นายริวจิ  คิมูระ  อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ   เล็งเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพราะเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำลายสุขภาพของพนักงาน คุณภาพชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและผลผลิตของบริษัทได้ ประกอบกับ ในปี 2546 รัฐบาลได้ประกาศทำสงครามต่อต้านยาเสพติด  ท่านประธานฯ ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวในปี 2547  เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงโทษของยาเสพติดพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงาน นอกจาก นี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แรงงานเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อีกด้วย ปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยา ในบริษัท ทสึจิย่า แต่จากการเฝ้าระวังสอดส่องดูแล จึงพบว่า มีกลุ่มเสี่ยงอยู่จำนวนหนึ่ง เนื่องจากหลังเลิกงาน มีการรวมกลุ่ม ตั้งวงเหล้า และบุหรี่ ซึ่งถือเป็นสารเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเสพสารเสพติดชนิดอื่นๆ และเป็นเหตุให้เมาค้างไม่สามารถมา ทำงานในวันรุ่งขึ้นได้

 
 
..........บริษัทฯจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ในปี 2549 โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลุกจิต สำนึกให้พนักงานได้รับรู้ถึงพิษภัยจากยาเสพติด ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปราม อย่างจริงจัง ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี นโยบาย ดังนี้
   
 
..........1.การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม  ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
..........2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่พนักงานในบริษัทฯ
 
..........3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือพนักงานผู้ติดยาเสพติดในบริษัทฯ
 
..........4.การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันพิษภัยยาเสพติดที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในบริษัทฯ
 
..........5.การรณรงค์ชักชวนให้พนักงาน ครอบครัว และบริษัทต่างๆ หันมาสนใจและสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
           
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....